کمک-نحوه ساخت کد باکسی که در وسط صفحه می باشد و تبلیغات میزارن - پاسخ 3

زمان جاری : شنبه 13 خرداد 1402 - 11:07 قبل از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم
تابلو اعلانات
elanat

pejman آفلاینارسال‌ها : 651
عضویت: 12 /4 /1392
محل زندگی: آرتاویل
شناسه یاهو: Idle
تشکرها : 563
تشکر شده : 494
پاسخ : 3 RE کمک-نحوه ساخت کد باکسی که در وسط صفحه می باشد و تبلیغات میزارن
کد:
<style>.tbox {position:absolute; display:none; padding:14px 17px; z-index:900}.tinner {padding:15px; -moz-border-radius:5px; border-radius:5px; background:#fff url(images/preload.gif) no-repeat 50% 50%; border-right:1px solid #333; border-bottom:1px solid #333}.tmask {position:absolute; display:none; top:0px; left:0px; height:100%; width:100%; background:#000; z-index:800}.tclose {position:absolute; top:0px; right:0px; width:30px; height:30px; cursor:pointer; background:url(http://mdir.ir/static/images/close.png) no-repeat}.tclose:hover {background-position:0 -30px}</style><script type="text/javascript">TINY={};TINY.box=function(){var j,m,b,g,v,p=0;return{show:function(o){v={opacity:70,close:1,animate:1,fixed:1,mask:1,maskid:'',boxid:'',topsplit:2,url:0,post:0,height:0,width:0,html:0,iframe:0};for(s in o){v=o}if(!p){j=document.createElement('div');j.className='tbox';p=document.createElement('div');p.className='tinner';b=document.createElement('div');b.className='tcontent';m=document.createElement('div');m.className='tmask';g=document.createElement('div');g.className='tclose';g.v=0;document.body.appendChild(m);document.body.appendChild(j);j.appendChild(p);p.appendChild(b);m.onclick=g.onclick=TINY.box.hide;window.onresize=TINY.box.resize}else{j.style.display='none';clearTimeout(p.ah);if(g.v){p.removeChild(g);g.v=0}}p.id=v.boxid;m.id=v.maskid;j.style.position=v.fixed?'fixed':'absolute';if(v.html&&!v.animate){p.style.backgroundImage='none';b.innerHTML=v.html;b.style.display='';p.style.width=v.width?v.width+'px':'auto';p.style.height=v.height?v.height+'px':'auto'}else{b.style.display='none';if(!v.animate&&v.width&&v.height){p.style.width=v.width+'px';p.style.height=v.height+'px'}else{p.style.width=p.style.height='100px'}}if(v.mask){this.mask();this.alpha(m,1,v.opacity)}else{this.alpha(j,1,100)}if(v.autohide){p.ah=setTimeout(TINY.box.hide,1000*v.autohide)}else{document.onkeyup=TINY.box.esc}},fill:function(c,u,k,a,w,h){if(u){if(v.image){var i=new Image();i.onload=function(){w=w||i.width;h=h||i.height;TINY.box.psh(i,a,w,h)};i.src=v.image}else if(v.iframe){this.psh('<iframe src="'+v.iframe+'" width="'+v.width+'" frameborder="0" height="'+v.height+'"></iframe>',a,w,h)}else{var x=window.XMLHttpRequest?new XMLHttpRequest():new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');x.onreadystatechange=function(){if(x.readyState==4&&x.status==200){p.style.backgroundImage='';TINY.box.psh(x.responseText,a,w,h)}};if(k){x.open('POST',c,true);x.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-form-urlencoded');x.send(k)}else{x.open('GET',c,true);x.send(null)}}}else{this.psh(c,a,w,h)}},psh:function(c,a,w,h){if(typeof c=='object'){b.appendChild(c)}else{b.innerHTML=c}var x=p.style.width,y=p.style.height;if(!w||!h){p.style.width=w?w+'px':'';p.style.height=h?h+'px':'';b.style.display='';if(!h){h=parseInt(b.offsetHeight)}if(!w){w=parseInt(b.offsetWidth)}b.style.display='none'}p.style.width=x;p.style.height=y;this.size(w,h,a)},esc:function(e){e=e||window.event;if(e.keyCode==27){TINY.box.hide()}},hide:function(){TINY.box.alpha(j,-1,0,3);document.onkeypress=null;if(v.closejs){v.closejs()}},resize:function(){TINY.box.pos();TINY.box.mask()},mask:function(){m.style.height=this.total(1)+'px';m.style.width=this.total(0)+'px'},pos:function(){var t;if(typeof v.top!='undefined'){t=v.top}else{t=(this.height()/v.topsplit)-(j.offsetHeight/2);t=t<20?20:t}if(!v.fixed&&!v.top){t+=this.top()}j.style.top=t+'px';j.style.left=typeof v.left!='undefined'?v.left+'px':(this.width()/2)-(j.offsetWidth/2)+'px'},alpha:function(e,d,a){clearInterval(e.ai);if(d){e.style.opacity=0;e.style.filter='alpha(opacity=0)';e.style.display='block';TINY.box.pos()}e.ai=setInterval(function(){TINY.box.ta(e,a,d)},20)},ta:function(e,a,d){var o=Math.round(e.style.opacity*100);if(o==a){clearInterval(e.ai);if(d==-1){e.style.display='none';e==j?TINY.box.alpha(m,-1,0,2):b.innerHTML=p.style.backgroundImage=''}else{if(e==m){this.alpha(j,1,100)}else{j.style.filter='';TINY.box.fill(v.html||v.url,v.url||v.iframe||v.image,v.post,v.animate,v.width,v.height)}}}else{var n=a-Math.floor(Math.abs(a-o)*.5)*d;e.style.opacity=n/100;e.style.filter='alpha(opacity='+n+')'}},size:function(w,h,a){if(a){clearInterval(p.si);var wd=parseInt(p.style.width)>w?-1:1,hd=parseInt(p.style.height)>h?-1:1;p.si=setInterval(function(){TINY.box.ts(w,wd,h,hd)},20)}else{p.style.backgroundImage='none';if(v.close){p.appendChild(g);g.v=1}p.style.width=w+'px';p.style.height=h+'px';b.style.display='';this.pos();if(v.openjs){v.openjs()}}},ts:function(w,wd,h,hd){var cw=parseInt(p.style.width),ch=parseInt(p.style.height);if(cw==w&&ch==h){clearInterval(p.si);p.style.backgroundImage='none';b.style.display='block';if(v.close){p.appendChild(g);g.v=1}if(v.openjs){v.openjs()}}else{if(cw!=w){p.style.width=(w-Math.floor(Math.abs(w-cw)*.6)*wd)+'px'}if(ch!=h){p.style.height=(h-Math.floor(Math.abs(h-ch)*.6)*hd)+'px'}this.pos()}},top:function(){return document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop},width:function(){return self.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth},height:function(){return self.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight},total:function(d){var b=document.body,e=document.documentElement;return d?Math.max(Math.max(b.scrollHeight,e.scrollHeight),Math.max(b.clientHeight,e.clientHeight)):Math.max(Math.max(b.scrollWidth,e.scrollWidth),Math.max(b.clientWidth,e.clientWidth))}}}();TINY.box.show({html:'<h2 style="line-height:40px; text-align:center; color:#333">در صورت مشاهده صفحات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی از قسمت گزارش تخلف به ما اطلاع دهید</h2>',width:450,height:250});</script>

امضای کاربر :
این نیز بگذرد...
جمعه 30 مرداد 1394 - 02:54
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
پرش به انجمن :